ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА С.ПОЛКОВНИК САВОВО, ОБЩ.ТЕРВЕЛ, ОБЛ.ДОБРИЧ ТАКСООБРАЗУВАНЕ, ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ: Съгласно чл.17 от ЗСП, социалните услуги се извършват срещу заплащане на такси. Таксите за социални услуги, финансирани от РБ се определят с Тарифа, утвърдена с ПМС №91 от 21.04.2003г. и изм. - ДВ, бр.58 от 2008г., в сила от 27.06.2008г. Същите се събират от упълномощено лице на ДСХ с.Полк.Савово до 22 число на месеца, за предходния, а до 25 число се превеждат в транзитната сметка на фонд “Социално подпомагане”. Размерът на таксите за социални услуги в ДСХ с.Полк.Савово, чиито услуги се финансират от РБ чрез бюджета на Община Тервел, е до 70% от дохода на настанените лица. Таксата не може да надвишава действителните месечни разходи за издръжка на едно лице. Такса в размер на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в специализирана институция или социална услуга в общността - резидентен тип, заплащат лицата, които: имат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност надхвърля 500лв; имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; са прехвърлили срещу заплащане собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години и общата стойност на сделките надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход за съответния период; са прехвърлили чрез договор за дарение собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години. За ветераните от войните при изчисление на месечните такси, следва да се изпълняват разпоредбите на чл.4, т.5 от Закона за ветераните от войните и чл.16, ал.2 - При настаняване в домове за възрастни хора ветераните от войните заплащат 30% от получаваната от тях пенсия или от сбора от пенсиите си без добавките, изплащани към тях. Останалата част от разходите е за сметка на бюджета на общината от ППЗВВ. Действителни месечни разходи: месечни разходи за храна; постелен инвентар и облекло; перилни и хигиенни материали; разходи за разнасяне на храната. Съответната част от общите разходи за ел.енергия, топлинна енергия, канализация и битови отпадъци за единица жилищна площ, ползвани от лицата. Единицата жилищна площ за всяко лице включва: площ на стаята, в която живее и част от използваните от него помещения (с изключение на даренията и завещанията от местни и чудестранни физически и юридически лица).