УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ: Настаняването на лица в ДСХ с.Полк.Савово се извършва със заповед на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр.Тервел. Необходими документи за постъпване в ДСХ с.Полк.Савово, съгласно чл.40 ал.1,2 и 3 от ППЗСП са: Писмена молба - по образец. Декларация - по образец. Доклад-предложение от Дирекция “СП” по местоживеене на лицето. Копие от документ за самоличност. Копие от ЛАК, здравна книжка. Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова. Медицинско удостоверение за общо здравословно състояние - издадено от личния лекар на кандидата. Медицинско удостоверение за психичното състояние, издадено от районното психиатрично заведение. Удостоверение за роднински връзки. Договор за продажба от ИК на ГНС. Удостоверение за декларирани данни от ТДД. Удостоверение за ветерани от войната, издадено от Централен военен архив гр.Велико Търново (само за ветерани от войната). Две снимки. Актуална справка за пенсия, видове пенсия издадено от РУСО. Служебна бележка за доходи от ренти, наеми и др. (ако има такива). Медицинска бележка, че лицето не е в КЗБ и за резултат от изследване за чревно заразоносителство, паразитози, издадени до 7 дни преди настаняването. Лицето се настанява в указания срок, съгласно Заповедта на Директора на Д”СП” гр.Тервел. За ползването на социални услуги ДСХ с.Полк.Савово, община Тервел - като доставчик представя на потенциалните потребители проект на договор за предоставяне на социални услуги (по образец), който следва да се подпише от доставчика и потребителя за срок, договорен между страните, но не по-малък от три месеца. Договорът се изготвя в два екземпляра, по един за всяка страна.